Klauzula informacyjna

Dotycząca przetwarzania danych osobowych przez JPR FINASNE Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 14 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – „JPR FINANSE Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kondratowicza 23 a m 41  jako Administrator danych osobowych informuje Państwa o:

 • zasadach gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania Państwa danych osobowych przez JPR FINANSE  Sp. z o.o. ;
 • celach i podstawach prawnych przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • przysługujących Państwu uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych przez JPR FINANSE Sp. z o.o.

Administrator danych

JPR FINANSE Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie ul. Kondratowicza 23a m 41 numer telefonu: (+48)603095258 jest Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „Administrator danych”).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

W sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail j.raszko@jprfinanse.pl, pod numerem telefonu (+48)603095258 lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych wskazany powyżej.

Osoby, w stosunku do których realizowany jest obowiązek informacyjny objęty niniejszą klauzulą informacyjną

Administrator danych w niniejszej klauzuli informacyjnej realizuje obowiązek informacyjny wobec:

 • klientów, w tym potencjalnych klientów Administratora danych (dalej „Klienci”);
 • dostawców towarów lub usług na rzecz Administratora danych, podwykonawców, w tym potencjalnych dostawców towarów i usług oraz podwykonawców (dalej „Dostawcy”);
 • pracowników, współpracowników, przedstawicieli, pełnomocników Klientów, Dostawców;
 • innych osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych w związku ze współpracą z Klientami albo Dostawcami lub czynnościami zmierzającymi do rozpoczęcia współpracy z takimi osobami.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

 • Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu kontaktu z Administratorem danych lub na działania marketingowe, tzw. „zgoda marketingowa”.
 • Art. 6 ust. 1 lit b) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Administratorem danych, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem takiej umowy.
 • Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych.
 • Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych.

Prawnie uzasadniony interes Administratora danych

 • Udzielenie odpowiedzi na przesłane przez Państwa pytania i prowadzenie dalszej korespondencji.
 • Archiwizacja korespondencji z Państwem.
 • Dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami.
 • Gdy ma to zastosowanie – marketing bezpośredni produktów i usług Administratora danych.

Źródła pochodzenia danych osobowych (gdy dane osobowe zostały pozyskane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą)

Państwa dane osobowe zostały pozyskane:

 • w przypadku marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora danych – z powszechnie dostępnych źródeł, w tym m.in. ogólnie dostępnych rejestrów lub firmowych stron internetowych lub publicznych profili na portalach społecznościowych, takich jak LinkedIn;
 • w związku z relacjami łączącymi Państwa z Klientami i Dostawcami Administratora danych (np. stosunek pracy, umowa cywilnoprawna itp.) – bezpośrednio od tych Klientów i Dostawców.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych (gdy dane osobowe zostały pozyskane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą)

Administrator danych przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 • w przypadku marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora danych – służbowe dane kontaktowe (służbowy adres e-mail), podstawowe dane indentyfikacyjne i służbowe (imię i nazwisko, stanowisko służbowe);
 • w związku z relacjami łączącymi Państwa z Klientami i Dostawcami Administratora Danych (np. stosunek pracy, umowa cywilnoprawna itp.) – służbowe dane kontaktowe (służbowy adres e-mail lub służbowy numer telefonu), podstawowe dane indentyfikacyjne i służbowe (imię i nazwisko, stanowisko służbowe).

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • dostawcom usług zaopatrujących Administratora danych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora danych, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym dla Administratora danych narzędzia teleinformatyczne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym);
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora danych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym);
 • współpracownikom, pracownikom Administratora danych;
 • innym podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane osobowe nie są przekazane do Państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych 

Czas przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • w którym przepisy prawne nakazują Administratorowi danych przechowywać dane osobowe;
 • wykonywania obowiązków wynikających z zawartych umów, w tym okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów;
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa wyżej; w przypadku przechowywania Państwa danych kontaktowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora danych są one przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub cofnięcia przez Państwa zgody, jeśli dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych na podstawie tzw. „zgody marketingowej”.

Uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych – przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, w przypadku uznania, że nie ma podstaw do tego, aby Administrator danych je przetwarzał;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – przysługuje Państwu prawo, aby Administrator danych ograniczył przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem Administrator danych posiada nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarza je bezpodstawnie lub jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich usunięcie z uwagi na ich niezbędność do ustalenia, dochodzenia lub obrony przez Państwa roszczeń, lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych – przysługuje Państwu prawo otrzymania od Administratora danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe Państwa dotyczące, które zostały przez Państwa dostarczone na podstawie umowy lub Państwa zgody; mają Państwo prawo żądania przesłania tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi przez Administratora danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że Administrator danych, Państwa zdaniem, przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu – przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni; Administrator danych zaprzestanie przetwarzać Państwa dane osobowe w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez niego Państwa danych osobowych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że Państwa dane są Administratorowi danych niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu „marketingowego” – przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego; w przypadku wniesienia sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu;
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku jej wyrażenia – przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na przez Administratora danych na podstawie Państwa zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Nie wszystkie z powyższych uprawnień mają charakter bezwzględny, co oznacza, że nie będą przysługiwać Państwu w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania. Jedynym uprawnieniem przysługującym Państwu zawsze jest prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Obowiązek podania przez Państwa danych jest dobrowolny lecz niezbędny do celów zawarcia umowy z Administratorem danych oraz obsługi współpracy pomiędzy Klientami lub Dostawcami a Administratorem danych. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji powyższych działań przez Administratora danych.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

adres ul. Kondratowicza 23a/41
03-285 WARSZAWA